• Ana Sayfa
 • Stratejik Plan Yönergesi
 • Stratejik Plan Yönergesi

  TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ (TOTDER) 

  STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ

  TANIMLAR

  MADDE  1.  Bu yönergede adı geçen,

  1.      Stratejik Plan tanımı; TOTDER’in orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel politika ve önceliklerini, organizasyonu, faaliyet alanları, mali, hukuki ve idari yapısı ile hedeflerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren sistematik bir planı ifade eder.

  2.      TOTDER; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ni tanımlar.

  AMAÇ

  MADDE 2. Bu yönergenin amacı; TOTDER’in Stratejik Planlama süreçlerini ve buna ilişkin takvimin belirlenmesi ile stratejik planın eğitim ve toplantı organizasyonları ile misyon ve vizyonunun belirlenmesine yönelik usul ve esasların düzenlenmesini kapsar.

   

  STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

  STRATEJİK PLANLARIN SÜRESİ VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

  MADDE 3. TOTDER Stratejik Plan 2 yıllık yönetim dönemini kapsar.

  3.1. Bu plan en az 2 yıl uygulandıktan sonra yeni seçilecek olan bir sonraki TOTDER yönetim kurulu tarafından, planın misyon, vizyon ve amaçları da göz önüne alınarak hedefler için yapılan değişiklikleri içerecek şekilde güncelleştirilir.

   

  TOTDER STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ VE TOTDER STRATEJİK PLANLAMA SORUMLUSU

  MADDE 4. TOTDER Stratejik Plan Koordinatörü, TOTDER yönetim kurulu adına TOTDER Başkanı’dır.

  4.1. TOTDER Stratejik Plan Sorumlusu, stratejik planın hazırlanmasından ve uygulanmasından TOTDER Stratejik Plan Koordinatörüne karşı sorumlu olup bu görev Koordinatör tarafından belirlenen yönetim kurulu üyesi tarafından yürütülür. Aksi yönde bir karar alınmadığı sürece TOTDER Stratejik Plan Sorumlusu, TOTDER Genel Sekreteri’dir.

  HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

  MADDE 5. TOTDER stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar.

  5.1. Koordinatör tarafından stratejik plan hazırlama çalışmaları başlar. Bu hazırlık yeni seçilen dönem için en kısa sürede tamamlanır.

  5.2. Çalışmaların yönetilmesi ve idaresini yürütmek üzere TOTDER Başkanı Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Sorumlusu belirlenir.

  STRATEJİK PLANIN KAPSAMI VE HAZIRLANMASI

  MADDE 6. Hazırlık dönemini tamamlayan TOTDER Stratejik Plan Sorumlusu, Stratejik Planını, TOTDER Stratejik Plan Koordinatörü denetiminde hazırlar.

  6.1. Stratejik Plan; eğitim ve organizasyon sorumlulukları, orta ve uzun vadeli hedefler ve faaliyet alanları ile ilgili konular göz önüne alınarak hedeflere yönelik olarak TOTDER tüzüğüne uygun şekilde hazırlanır.

  6.2. Stratejik Plan; Stratejik Plan Gerekliliği, Stratejik Plan Hazırlama Süreci, Durum Analizi, Kurumsal Tarih ve Faaliyetler, İlgili Dönem TOTDER Organizasyon ve Faaliyet Şeması, İnsan Kaynakları, Paydaş Analizi ( İç Paydaşlar, Dış Paydaşlar ve En Etkili Paydaşlar) göz önüne alınarak hazırlanır.

  6.3. S.W.O.T. analizi yapılarak; TOTDER’in Güçlü ve Zayıf yönleri ile Fırsatları ve Tehditleri belirlenmelidir.

  6.4. Misyon, Vizyon, İlkeler, Stratejik Amaçlar ve Hedefler belirlenmeli, Maliyet analizi ile projeksiyon yapılmalı, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme basamakları tanımlanmalıdır.

   

  STRATEJİK PLANIN ONAYLANMASI VE İLANI

  MADDE 8. TOTDER STRATEJİK PLANI, 4 (dört) ay içinde TOTDER Yönetim Kurulu onayına sunulur ve Yönetim Kurulu onayını takiben TOTDER’in, totder.org.tr web adresinden ilan edilir. 

  DİĞER HALLER

  MADDE 9. Bu yönergede yer almayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, tüzük ve yönerge hükümleri uygulanır.

  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

   

  MADDE 10. Bu yönerge, ilk Dernek Genel Kurulu onayına sunulmak üzere Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 5.5.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir

  MADDE 11. Bu Yönerge hükümleri TOTDER Başkanı tarafından yürütülür.

   

   

   

   

  Mehmet Demirhan

  T.C.   21572186282         

  İrfan Esenkaya

  T.C. 32104814306

  Hasan Bombacı

  T.C. 54712359062              

  Hüseyin Botanlıoğlu

  T.C. 16687922078                  

   

   

   

   

  Halil İbrahim Balcı

  T.C. 19016715662

  Ufuk Özkaya

  T.C.  53017130864            

  Tolga Tüzüner

  T.C. 62236376892          

  Cem Çopuroğlu

  T.C. 16549166930