Tüzük

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE: 1- Derneğin adı "Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği"dir. Kısa adı TOTDER'dir. Merkezi İstanbul'dadır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE: 2- Derneğin amacı, yurt içi ve yurt dışında ortopedi ve travmatoloji ve ilgili tıp dallarında çalışmak ve bilimsel uğraşıda bulunmak,

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

MADDE: 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur,

3- 1- Bilimsel gelişmelere uyum: Ortopedi ve Travmatoloji alanında; temel bilimler ve klinik uygulama yöntemleri konusunda bilimsel gelişmeleri izlemek, bilimsel gelişmelere katkı ve bu amaçla yapılan çalışmalara destek sağlamak

3- 2- Eğitim: Ortopedi ve travmatoloji eğitiminin standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek. Uzmanlık eğitimi ve sonrası eğitim standartlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

Ortopedi ve travmatoloji alanında hekim ve yardımcı elemanların daha iyi eğitim almalarını ve yetişmelerini, yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak,

3-3- Eğitimin organizasyonu: Ortopedi ve Travmatoloji alanında verilen eğitimde ve bu alandaki düzenlemelerde gerek idari gerekse ulusal ve uluslararası mesleki örgüt ve konseyler ile karşılıklı işbirliği içinde olmak, bu alandaki çalışmalarda; uzman ve uzmanlık öğrencilerini temsil eden sürecin içinde bulunmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında ve yan dallarında yetişecek uzman hekim ve yardımcı elemanların eğitim ve mesleki gelişimine katkı ve destek sağlamak.

3-4- Biomekanik ve deneysel çalışma: Ortopedi ve Travmatoloji alanı temel ve klinik  bilimlerinde eğitim çalışmalarını desteklemek amacıyla biomekanik, epidemiyolojik, deneysel ve istatistik  çalışmalar yapmak, bu yöndeki çalışmalara destek olmak. Bu çalışmaları yapan kurum ve kişilerle işbirliği yapmak.

3-5- Sakatlanmaları önleme: Sakatlıklara sebep olan hastalık, kaza ve yaralanmaların azaltılması ve bunlardan korunma önlemleri üzerinde programlı olarak çalışmak, bunları giderici uygulamaların düzenlemelerini sağlamak,  bu amaçla yapılan çalışmalara katkı ve destek sağlamak, bu çalışmalar konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

3-6- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı çalışma alanı: Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerinin çalışma alanlarının düzenlenmesine, bu alanlardaki olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesine, bu amaçla yapılan çalışmalara katkı ve destek sağlamak. Mesleki uygulamalarda bilimsel ve etik kuralların  uygulanmasına özen göstermek. Bilimsel ve etik kuralların sürekli eğitimini sağlamak, bu alandaki çalışmalara destek olmak. Etik ve bilimsel kurallara uyulmasını, mesleki beceri ve yeterliliğin izlenmesini sağlamak.

3-7- Malpraktis: Mesleki uygulamalardan kaynaklanan problemlerin giderilmesinde yol göstericilik yapmak, bu amaçla yapılması gereken düzenleme ve eğitim çalışmalarına katılmak ve destek sağlamak

3-8- Özlük hakları: Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki uzman ve asistanların; özlük haklarını savunmak, korumak. Yaşamını  kaybeden veya başka nedenlerle iş göremez hale gelen uzman ve uzmanlık eğitimi alanlara,  ihtiyaç göstermeleri durumunda destek olmak, okul çağındaki çocuklarına burs vermek.

3-9- Meslek alanı: Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki meslek bütünlüğünü korumak, bilimsel gelişmelere, ülke ve halk sağlığı yararına olacak şekilde, bu çalışma alanının düzenlenme ve haklarının korunmasını sağlamak, bu alanda yapılacak çalışmalarda taraf olmak.

3-10- Yasal başvuru hakkı: Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü hukuksal girişimleri yürütmek, çalışma alanı ve amaçlarına, mesleğin geliştirilip korunmasına ve üyelerinin haklarına ilişkin ihlal ve uyuşmazlıkların çözümü için gerek gördüğünde yargı yoluna başvurmak

 

DERNEĞİN FAALİYET BİÇİMLERİ

MADDE 4: Dernek faaliyetlerini aşağıdaki şekilde yürütür

4-1- Ortopedi ve travmatoloji ve ilgili tıp alanlarında, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek bu alanlarda çalışma ve görüşlerin, bilgilerin paylaşılmasını ve arttırılmasını sağlar.

4-2- Yurt içi ve yurt dışında bilimsel toplantılar, kurslar düzenler, bilimsel kitap, dergi, broşür, gazete gibi yayınlarda bulunur.  Her türlü digital olanaktan yararlanılmasını sağlar.

4-3- Derneğin ve temsil ettiği çalışma alanının, ülkemizdeki çalışmalarının tanınma ve bilgilendirilmesini sağlar, bu  amaçla  gelişen ve gelişmekte olan her türlü yayın olanağından yararlanır.

4-4- Bilimsel çalışmaları teşvik eder, özendirir, yardımcı olur, destekler ve başarılı olan kişi ve kuruluşları ödüllendirir.

4-5- Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji ve ilgili tıp alanlarında yetersiz ve bilgisiz elemanların çalışmasını önler,

4-6- Ortopedi ve travmatoloji alanında sağlık tesisi, hastane, poliklinik, eğitim kurumu gibi tesisler kurar, işletir. Halka yönelik bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunur. Ortopedi ve travmatoloji ve ilgili tıp dallarında bazı hastalık ve sakatlıkların önlenmesi konusunda çalışmalara katılır.

4-7- Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kişi, kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapar.

4-8- Şubeler açar, federasyon kurar, kurulu federasyonlara üye olur.

4-9- Gerektiğinde devamlı veya geçici personel çalıştırır, gerekli vergileri ve sigorta primlerini öder. İkramiye verir.

4-10- Uğraşılarında bilgisayar ve internet gibi gelişen bilgi ve iletişim teknoloji alanlarını kullanır

4-11- İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurar ve işletir

4-12- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

4-13- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar; mevzuat gerektirdiği takdirde izinlerini almak suretiyle uluslararası faaliyette bulunabilir; amacına uygun federasyon ve organizasyonlara üye olabilir; uluslararası dernek ve federasyonlarla işbirliği yapabilir.

4-14- Çalışma grupları, komisyonlar vb. isimler altında çalışma birimleri oluşturur.

4-15. Gerektiğinde ikametgahı ile amaç ve faaliyet konuları için gerekli gayrimenkul ve menkul mallar alır ve satar, devreder, kiralar ve hibe eder. Gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

MADDE 5: Dernek herhangi bir siyasi parti ve grupla, organik veya dolaylı ilişki içinde bulunmaz. Çalışma amaç ve ilkeleri doğrultusunda; siyasi ve idari otoriteye görüş ve önerilerde bulunur,  Ortopedi ve Travmatoloji alanında uygulanan ve uygulanması hedeflenen politikaların belirlenmesinde görüş bildirir.

MADDE: 6- Derneğin "ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA" adında bir yayın organı vardır. Bu derginin sahibi, dernek tüzel kişiliği adına yönetim kurulu başkanıdır. Sorumlu müdür ve dergi editörü yönetim kurulu tarafından atanır.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE: 7- Derneğin Kurucuları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Cemiyeti Prof. Dr. Akif Şakir Şakar’ın teşebbüsü ile 27.4 1939 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Kurucu azalar,

Akif Şakir ŞAKAR: Ordinaryüs Profesör Doktor II'nci Hariciye Müderris Muavini, Ortopedi Kliniği TC.

Ali Rıza Tevfik ALTOGAN: Operatör Doktor II'nci Hariciye Başasistanı Haseki Hastanesi TC.

Behzat Kamuran YEGEN: Dahiliye Mütehassısı, II'nci Dahiliye Başasistanı TC.

İffet Naim ONUR: Doktor, Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Asistanı Haseki TC.

Faruk ESEN: Doktor, Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Asistanı TC.

Münir Ahmet SARPYENER: Profesör Doktor, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği TC.

Osman Cevdet ÇUBUKÇU: Ordinaryüs Profesör Doktor, İstanbul Üniv. Fizik Tedavi Bölümü TC.

Sadrettin ONARAN: Operatör Doktor, Çocuk ve Ortopedi Mütehassısı Şişli Çocuk Hastanesi TC.

Zeki ZEREN: Ordinaryüs Profesör, istanbul Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü, TC.

Zühtü BERKMEN: Dahiliye Mütehassısı, Şişli Hastanesi Bakteriyoloji Bölümü TC.

Rıfat Hamdi BERKMEN: Operatör Doktor, Şişli Hastanesi Operatörü TC.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE: 8- Derneğin asli ve şeref üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Derneğe üye olmak isteyen Ortopedi ve Travmatoloji uzman ve asistanları- uzmanlık öğrencileri - yönetim kuruluna başvururlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  Ortopedi ve Travmatoloji alanında önemli hizmetleri bulunan kimselere genel kurul onayı ile "Şeref Üyeliği" payesi verilir. Şeref üyelerinden aidat alınmaz, seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE: 9- Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE:10- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

10.1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

10.2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

10.3- Derneğin bilimsel şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

10.4- Dernek faaliyetlerini engellemek veya dernek itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, yazılı beyanlarda veya sair davranışlarda bulunmak

10.5- Yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü, haklı bir gerekçe olmaksızın iki yıl üst üste yerine getirmemiş bulunan üyenin, kendisine yapılacak yazılı ihtarda verilen 30 günlük sürede de ödeme yapmamak,

10.6-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

10.7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

MADDE:11- Tüzüğün 10.  Maddesinde sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defteri”ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir (1) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.     

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

GENEL KURUL

MADDE: 12- Genel Kurul, dernek asil üyelerinden ve şubelerde kayıtlı üyelerin, son genel kurullarında üye sayılarının onda biri kadar seçilmiş üyelerinden oluşur. Her üyenin bir oyu vardır. Şeref üyeleri oylamaya katılmaksızın Genel Kurul görüşmelerine katılabilirler.

MADDE: 13- Genel Kurulun olağan toplantısı iki yılda bir Ocak ayında merkezin bulunduğu ilde yönetim kurulunca belirlenen yerde ve saatte yapılır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE: 14- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; yönetim kurulu üyelerinden birinin başvurusu üzerine sulh hakiminin belirleyeceği en az üç üye genel kurulu toplantıya çağırır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

MADDE: 15- Genel Kurulun görev ve yetkileri :

15-1) Dernek organlarının seçilmesi

15-2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

15-3) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

15-4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

15-5) Dernek için menkul ve gayrimenkul mal alımı ve satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi

15-6) Federasyon ve konfederasyona katılmak veya ayrılmak konusunda karara varılması

15-7) Dernek şubeleri açma ve kapatma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

15-8) Derneğin feshedilmesi

15-9) Kanunlar ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

15-10) Yıllık üyelik aidatlarını belirlenmesi

 

YÖNETİM KURULU

MADDE: 16- Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Bu şekilde seçilen yönetim kurulu Genel Kurul toplantısını takip eden on gün içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçerek görev taksimi yapar. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asli üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Bir önceki yönetim kurulu başkanı yeni yönetim kurulu listesinde yer almaması durumunda oy hakkı olmaksızın deneyimlerinden yararlanmak üzere onuncu üye olarak yer alır.

MADDE: 17- Derneğin Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra gelen karar organıdır. Başkanın daveti veya yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine toplanır.

Görev ve yetkileri şunlardır:

17-1) Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek.

17-2) Dernek amacının gerçekleştirilmesi için kararlar almak ve çalışmalar yapmak; gerekli görmesi halinde çalışma kurulları oluşturmak, üyelerden birini veya birden fazlasını görevlendirmek

17-3) Göreve başladıktan itibaren görev dönemine ilişkin “Stratejik  Planı” dört ay içinde hazırlamak ve dernek üyelerine duyurmak.

17-4) Kanunların ve tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak.

17-5) Derneğe üye alınmasına karar vermek

17-6) Üyelikten çıkartma konusunda karar vermek

17-7) Kanun ve yönetmelikte belirtilen, noterden veya Dernekler Müdürlüğünden onaylanması zorunlu olan defterleri tutmak.

17-8) Genel kurulun verdiği yetki ile, şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

17-9) Dernek şubelerini denetlemek,

17-10) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,

17-11) Her türlü bilimsel toplantıların ve gündemlerinin düzenlenmesi, duyurulmasını sağlamak,

17-12) Dernek asli üyelerine, ülkemizde  ve dış ülkelerde, araştırma ve öğrenim bursları vermek.

17-13)Yönetim kurulunun kendi içinden ve TOTDER üyelerinden dernek adına ve derneği temsilen yönetim kurulu tarafından görevlendirilenlerin yurt içi ve dışı yol ve konaklama giderlerinin dernek tarafından karşılanır

17-14) Üyeler hakkında disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek

 

MADDE: 18- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri:

Başkan: Derneği resmi makamlara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, bilimsel toplantıları panel ve konferansları yönetmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

İkinci başkan: Başkan bulunmadığı hallerde, başkanın görevlerini yerine getirmek.

Genel sekreter: Yazı işlerini yönetmek, dernek evraklarını saklamak, bilimsel toplantıları düzenlemek, toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasını sağlamak. Başkan ile ikinci başkanın her ikisinin de bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirmek.

Sayman: Derneğin mali işlerini yürütmek, derneğin acil ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla parayı bir bankaya yatırmak.

Üyeler: Kendilerine verilen görevleri yapmak, bilimsel toplantıların oturum tutanaklarını tutmak, genel sekreter ve saymana yardım etmek.

Bankadan para çekme yetkisi: Yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulunda görev yapan, en az bir üye tarafından yürütülür.

DENETLEME KURULU

MADDE: 19- Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç üyeden kurulur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Seçilen üyeler genel kurulu takiben on gün içinde kendi aralarında toplanarak bir başkan seçerler.

MADDE: 20- Derneğin iç denetimi: Denetleme Kurulu, en az yılda bir Derneğin hesaplarını ve her türlü yazışmaları ile faaliyetlerini inceleyerek sonucunu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca Genel Kurula da denetleme sonucunu bildiren bir rapor sunulur.

MADDE: 21- Denetleme Kurulu, Dernekler Kanunu ile tüzüğün verdiği yetkileri kullanır. Gerekli hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere yönetim kuruluna başvurur.

MADDE: 22- Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek gördükleri hallerde bağımsız denetleme kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ŞUBELER

MADDE: 23- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde: 24- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde: 25- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde: 26-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on(10) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde: 27- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ ve DİSİPLİN CEZALARI

MADDE: 28 - Yönetim Kurulu, her türlü disiplin soruşturmasını açmaya ve disiplin cezasını vermeye yetkilidir. Dernek üyeleri hakkında aşağıda yazılı olan disiplin cezaları verilebilir.

1.Uyarma; mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha özenli tutum ve davranışlar içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir

2.Kınama; üyeye, yaptığı eylem ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının yazılı olarak bildirilmesidir.

3.Üyelikten çıkartma.

Disiplin soruşturma usul ve esasları çıkartılacak bir yönerge ile belirlenir.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE: 29- Derneğin gelirleri :

29-1) Dernek üyelerinden yılda 50 TL olarak alınacak aidatlardan.-

29-2) Dernek yayınları (kitap, dergi bülten gibi) satışından ve yayınlarda yer alan ilanlardan

29-3) Dernek tarafından düzenlenen bilimsel kongreler, toplantılar, kurslar gibi faaliyetlere katılım ücretlerinden

29-4) Bağışlardan

29-5) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri, temin etmek amacıyla kurduğu ticari teşekküllerden elde edilen kazançlar

29-6) Şube gelirlerinden (Şubeler yıllık gelirlerinin en az % 25’ini merkeze gönderirler.)

29-7) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE: 30- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek Yönetim Kurulu, alacağı karar ile bu işlerini dernek muhasebesi veya iktisadi işletme muhasebesi üzerinden yapabilir

Derneğin giderleri

MADDE: 31 - Dernek faaliyetleri için yapılacak bütün masraflar, derneğin giderleridir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE: 32- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

MADDE: 33Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE: 34Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

34-a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

34-a1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

34-a2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

34-a3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

34-a4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

34-a5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

34-a6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

34-b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

34-b1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

34-b2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE: 35Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE: 36Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

YETKİ BELGESİ:

MADDE: 37- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE: 38- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ

MADDE: 39- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ:

MADDE: 40-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 ETİK KURUL ve HUKUK KURULU

MADDE: 41- Yönetim kurulu gerek gördüğünde sürekli veya geçici süreli olarak, uygun bulacağı sayıda üyeden oluşan Etik Kurulu ve Hukuk Kurulu oluşturabilir.

 

A)        Etik Kurul:

Yönetim Kurulunun faaliyetlerine katkıda bulunmak; güncel sorunlara ilişkin mesleki değer, sağlık hakkı ve dernek üyelerinin mesleki uygulama haklarının savunulması amacı ile oluşturulabilecek Etik Kurulu’nun Amaç ve Etkinlikleri;

a) TOTDER yönetim kuruluna yardımcı olmak amacı ile;

a-1) Etik konularda düşünce ve görüş oluşturmak, etik kurulun uygulama yönergesini hazırlamak ve hazırlanan raporları yönetim kuruluna iletmek,

a-2) Güncellik gerektiren etik sorunlar hakkında düşünce ve görüş oluşturmak ve bunu bir rapor halinde yönetim kuruluna iletmek,

a-3) Yasal düzenlemeler ile yerel ya da ulusal düzeydeki uygulamaların Ortopedi ve Travmatoloji ve Tıp etiği açısından uygunluğunu incelemek,

a-4) Bu konuda benzer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı benzer çalışmaları incelemek ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek,

b) Ortopedi ve Travmatoloji açısından etik değerleri tıp çevresine tanıtmak; güncel sorunları akademi, ortopedi uzmanları, sağlık çalışanları ve toplumum gündemine sokmak ve bu sorunların geniş katılımlarla tartışılmasını sağlamak amacı ile toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Etik konularda üyeleri bilgilendirmek amacı ile eğitim toplantılarında tıp etiği programlarının ele alınması için gerekli hazırlıkları yapmak.

 

B)        Hukuk Kurulu;

Yönetim kurulu gerek gördüğünde hukuki sorunlar konusunda kendisine danışmanlık verebilecek bir Hukuk Kurulu oluşturabilir.

 

Kurulların üyeliklerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi hakkı Yönetim Kuruluna aittir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE: 42 -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu

 

Hasan BOMBACI                           Cemal KURAL                    Gökhan KAYNAK

Başkan                                              İkinci Başkan                              Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Halil İbrahim BALCI                     Yusuf ÖZTÜRKMEN         Merter YALÇINKAYA

Sayman                                                   Üye                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

Ali ERŞEN                                       Erden ERTÜRER                           Serkan AYKUT

Üye                                                           Üye                                                        Üye